WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Pismo ZNP do CKE w sprawie wynagrodzenia egzaminatorów

 

 

ZPE/079/3/07                                                                                                             2007-06-04

Pan
Marek Legutko
Dyrektor
Centralnej Komisji Edukacyjnej
Warszawa


Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego popiera protest nauczycieli - przewodniczących zespołów i weryfikatorów sprawdzających prace maturalne w sesji letniej  egzaminu maturalnego roku 2007.
  Drastyczne obniżenie stawek wynagrodzenia za pracę przy maturach w porównaniu do obowiązujących w roku ubiegłym jest lekceważeniem pracy nauczycieli i niedocenieniem ich roli i znaczenia w przebiegu procedury przeprowadzania egzaminu. Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa za nieodpowiedzialne działanie Centralnej Komisji Edukacyjnej, która koordynując i nadzorując przeprowadzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych dopuściła do takiej sytuacji.
Wielokrotnie informował Pan, w czasie posiedzeń komisji sejmowych i spotkań w siedzibie ZNP, że stawki tegoroczne będą wyższe. Dzisiaj natomiast, tylko dzięki odpowiedzialności nauczycieli weryfikatorów i ich poczuciu obowiązku nie doszło do zakłóceń w przebiegu egzaminu maturalnego.
Po raz kolejny jest to dowód na to, że kwestie wynagradzania nauczycieli za pracę przy egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe powinny być uregulowane systemowo. Zdaniem Zarządu Głównego ZNP nowelizacji powinien ulec art. 22 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz.2572 ze zm.), którego treść powinna zostać rozszerzona o następujący zapis:
„Art. 22 ust.2 pkt 13:
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wysokość i warunki przyznawania minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych, oraz określi zasady przekazywania samorządom terytorialnym dotacji na ten cel  ”
W tej sprawie kierowaliśmy do Pana pismo w marcu br. Zdaniem ZNP propozycja ta prawidłowo wiąże kwestie wynagradzania za pracę przy maturach z aktem prawnym, na podstawie którego egzaminy te są przeprowadzane - a nie z Kartą Nauczyciela czy rozporządzeniem płacowym, które z maturą nie mają żadnych punktów stycznych. Ponadto wprowadza systemowe rozwiązanie na szczeblu centralnym w postaci upoważnienia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do wydania rozporządzenia w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii CKE. Rozporządzenie powinno być ogłaszane do końca roku poprzedzającego sesję egzaminacyjną i regulować również kwestie dotyczące warunków towarzyszących sprawdzaniu prac. Należy także pamiętać, że w dalszym ciągu rozwiązania wymaga sprawa zwrotów kosztów podróży do ośrodków położonych poza miejscem zamieszkania egzaminatora, zwrotów kosztów przejazdu nauczyciela, który został powołany w skład zespołu przedmiotowego egzaminu ustnego w innej szkole.
Biorąc pod uwagę wagę i pilność sprawy, Związek Nauczycielstwa Polskiego prosi Pana o podjęcie interwencji i jednoczesne wyjaśnienie wątpliwości, które zostały podniesione.


Z poważaniem
(-) Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

 

Źródło: www.znp.edu.pl