WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Utrzymanie uprawnień emerytalnych nauczycieli - informacja MEN

 

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Rzecznik Prasowy MEN
BI-AW-052-881/07

Warszawa, 31 maja 2007 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z napływającymi licznie pytaniami w sprawie uprawnień emerytalnych nauczycieli, przekazuję Państwu następującą informację:


1. Obecny stan prawny

Zgodnie z art 86 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz, 674 ze zm.) nauczyciel oraz członek jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem przepisów ustawy, z tym że nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze.

Z faktu zaliczenia nauczyciela do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze wynika uprawnienie do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej, tj. uprawnienie do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, a jedynie przy spełnieniu warunku posiadania wymaganego stażu pracy (30-letni lub 25-letni w stosunku do nauczycieli szkół specjalnych okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze), o którym mowa w art. 88 Karty Nauczyciela i po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy.

Uprawnienie do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na ww. zasadach jest uprawnieniem wygasającym i przysługuje do końca roku 2007 nauczycielom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa (art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela).

W związku z powyższym - w obecnym stanie prawnym - nauczyciele, którzy w tym roku chcą skorzystać z uprawnień emerytalnych na podstawie art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela powinni rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek:
a) złożony do dnia 31 maja br.
albo
b) złożony na mocy porozumienia z dyrektorem szkoły/placówki do dnia 31 grudnia 2007 r.


2. Projektowany stan prawny

W projekcie ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 27 kwietnia 2007 r. przewidziano dla nauczycieli dwie "ścieżki" przechodzenia na wcześniejszą emeryturę (dotyczy nauczycieli urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.):

I - emeryturę pomostową: po osiągnięciu wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn, okresu składkowego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz okresu pracy w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat (art. 6 projektu);

II - utrzymanie uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek dla nauczycieli, którzy do dnia 31 grudnia 2007 r. spełnili warunki określone w art. 88 Karty Nauczyciela (z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy), jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo, jeżeli złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa (art. 35 projektu).


Uprzejmie proszę Państwa Kuratorów i Dyrektorów o przekazanie powyższej informacji wszystkim Nauczycielom.

 
/-/ Aneta Woźniak
Rzecznik prasowy MEN

 

Źródło: www.znp.edu.pl