WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Projekt ZNP nowelizacji art. 30 ust. 3 KN, przekazany do Klubu SLD

 

 

ZPE/022/1-9/JG/07  
2007-06-01

Pan
Jerzy Szmajdziński
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Warszawa

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przekazuje w załączeniu projekt nowelizacji art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, z prośbą o poparcie wniosku podczas prac parlamentarnych.


(-)Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

 


projekt

Ustawa
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela


Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 - w art. 30 ust. 3 wyrazy „82%” zastępuje się wyrazami „92%”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.


Uzasadnienie


Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty zgodnie z konstrukcją art. 30 ust.3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela stanowi podstawę wyliczeń średnich wynagrodzeń nauczycieli pozostałych stopni awansu zawodowego.
Od wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw procentowy wskaźnik udziału średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty stanowi 82 %, a później po nowelizacji z dnia 15 lipca 2004 r. co najmniej 82% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Od 7 lat pozostaje na niezmienionym, niskim poziomie co powoduje, iż grupa zawodowa nauczycieli znajduje się wśród grup najniżej zarabiających. Ogranicza to w poważnym stopniu dostęp młodych ludzi do zawodu i powoduje dużą migrację tej grupy w poszukiwaniu pracy na zachodzie. Ponadto skazuje również odchodzących z zawodu na niskie emerytury.
Biorąc pod uwagę zmiany kwoty bazowej, średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty  w kolejnych latach wynosiło:

Rok             Kwota bazowa                   Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty

2000               1490,30                                   1222
2001               1603,56                                   1315
2002               1603,56                                   1315
2003               1667,70                                   1368
2004               1717,73                                   1409
2005               1769,26                                   1451
2006               1795,80                                   1473
2007               1885                                        1546


Powyższa tabela wskazuje, iż w ciągu 7 lat wzrost średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty wynikający ze zmiany wysokości kwoty bazowej wyniósł jedynie 324 złotych, co dawało średnio na rok wzrost o kwotę 46,28 złotych.
Od średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty określane są wysokości średnich wynagrodzeń pozostałych nauczycieli stosownie do posiadanego szczebla awansu zawodowego – kontraktowego – 125%, mianowanego – 175%, dyplomowanego - 225% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Wprowadzenie zapisów ustawowych gwarantujących, iż średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowić będzie co najmniej 92% kwoty bazowej stworzy również szansę nauczycielom kontraktowym, mianowanym
i dyplomowanym na godny wzrost wynagrodzeń.
W obecnym stanie prawnym wynagrodzenia nauczycieli kształtowane są zarówno przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, który corocznie w rozporządzeniu określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego jak i przez organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, który corocznie w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia określa wysokość innych składników wynagrodzenia w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust.1 art.30 ustawy Karta Nauczyciela odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa odpowiednio w ust.3 i 4 tejże ustawy.
Nowelizacja polegająca na wzroście procentowym wskaźnika z 82% do 92% ze względu na konstrukcję wynagrodzeń nauczycielskich przyniesie również wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określanych corocznie w rozporządzeniu, jak również wzrost dodatków określanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Źródło: www.znp.edu.pl