WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Informacja dla szkół i placówek w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty

 

 

Omówienie najważniejszych działań, które szkoły i placówki powinny podjąć w najbliższym czasie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 542.

 I. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników (art. 22a i 22b ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 ustawy nowelizującej)  
  1. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik i następnie przedstawia swoje propozycje[1] radzie pedagogicznej.
  2. Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, podejmuje uchwałę, w której ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. W tym roku przed 31 maja rady pedagogiczne powinny podjąć uchwały w sprawie zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników obowiązujących w danej szkole od roku szkolnego 2007/2008.
  3. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech  podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. W szkołach ponadgimnazjalnych, w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych. Wdrożenie tej zasady będzie następowało stopniowo. W roku szkolnym 2007/2008 szkolny zestaw podręczników składający się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych dotyczy klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych oraz klas pierwszych pozostałych typów szkół. W stosunku do pozostałych klas, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego w ramach rozpoczętego etapu edukacyjnego, rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, że w szkolnym zestawie podręczników będzie więcej niż trzy podręczniki dla danych zajęć edukacyjnych. Taka sytuacja trwać będzie do zakończenia kształcenia w danym etapie edukacyjnym.
4.     Dyrektor szkoły w tym roku do dnia 31 maja podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w danej szkole od roku szkolnego 2007/2008. W latach następnych termin ten ustawa ustala na dzień 31 marca. 5.     Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez radę pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego.6.     Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. II. Rady rodziców (art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty i art. 4 ustawy nowelizującej) 1.      Nowe przepisy dotyczące obligatoryjnych[2] rad rodziców w szkołach i placówkach zaczynają obowiązywać od 1 września 2007 r.2.      Do dnia 23 czerwca 2007 r. dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki, a w przypadku braku takiego organu w szkole lub w placówce – rada pedagogiczna szkoły lub placówki, mają obowiązek uchwalenia szczegółowego trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do nowej rady rodziców szkoły lub placówki.3.      Wybory do nowych rad rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 31 października 2007 r. Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki wykonują zadania rady rodziców do czasu wyboru nowych rad rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2007 r.4.      Nowowybrane rady rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności.5.      W skład rad rodziców wchodzą: - w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; - w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki; - w szkołach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.6. Kompetencje rady rodziców:-        występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły (lub placówki);-        uchwalanie[3] w porozumieniu z radą pedagogiczną[4] programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; nie dotyczy szkół artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego); jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;-        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki; -        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  III. Jednolity strój (art. 64a ustawy o systemie oświaty)  1.      Od dnia 1 września 2007 r. obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.2.      W stosunku do uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych obowiązek noszenia jednolitego stroju może nałożyć dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców.3.      Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców[5] określa wzór jednolitego stroju, a także może określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.    

[1]Dotyczy także własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, jeżeli taki został przez nauczyciela opracowany.[2] Rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, ze względu na organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców, określi wydane na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy o systemie oświaty rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.[3] W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy wychowawcze i profilaktyki ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.[4] W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy wychowawcze i profilaktyki uchwala rada pedagogiczna. Programów nie uchwala się w szkołach dla dorosłych. [5] Rada pedagogiczna w szkołach, w których nie powołuje się rad rodziców.
Warszawa, dnia 11 maja 2007r.

 

Źródło: www.men.gov.pl