WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


MEN proponuje zmiany do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

 

Wicepremier, Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych dokonał prezentacji proponowanych zmian do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Jednym z elementów proponowanych zmian jest idea utworzenia Ośrodków Wsparcia Wychowawczego dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Na konferencji prasowej, która odbyła się 12 lipca 2007 r. szef resortu edukacji podkreślił, że proponowane zmiany są ustawową realizacją rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Minister Giertych zadeklarował, że jeszcze tego samego dnia projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych.

Minister Roman Giertych poinformował, że poprzez powołanie Ośrodków Wsparcia Wychowawczego (OWW) ma zostać wprowadzony system przeciwdziałania patologiom w szkołach. „Zakładamy, że uczniowie będą przebywać w OWW od 14 dni do 12 miesięcy. Będą kierowani tam przez specjalne komisje, powoływane przez dyrektora szkoły. W przypadku sprzeciwu rodziców co do decyzji komisji, sprawę będzie rozpatrywać sąd rodzinny” – poinformował Wicepremier Giertych. Poprzez odpowiednią pracę psychologiczną i pedagogiczną w ośrodkach tych będą prowadzone działania resocjalizacyjne. „Chcemy, aby w przyszłorocznym budżecie były zagwarantowane środki w wysokości około 130 mln złotych na zbudowanie 16 szkół” – wyjaśnił Minister Edukacji Narodowej.
W trakcie pobytu wychowanka w OWW będzie dokonywana systematyczna ocena oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego i postępów ucznia. Jeśli będzie ona pozytywna, możliwe będzie skrócenie pobytu w ośrodku. W wypadku braku postępów i jakichkolwiek symptomów poprawy, w przyszłości możliwe będzie złożenie wniosku do sądu rodzinnego o umieszczenie wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym czy też Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
Odnośnie tych dwóch instytucji Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje rządowy program, który na bazie pieniędzy zgromadzonych w rezerwach MEN dofinansuje MOW-y i MOS-y tak, aby mogły przyjąć ponad tysiąc uczniów z wyrokami sądów, którzy przebywają obecnie poza tymi ośrodkami. „Mam nadzieję, że ta grupa w ciągu obecnego roku uzyska miejsca w obecnie istniejących ośrodkach” – powiedział Minister.
W wyniku proponowanych zmian ma zostać wprowadzony obowiązek zakładania dla każdego ucznia „kart nagród i kar”, aby w przypadku zmiany szkoły dyrektorzy posiadali stosowną wiedzę o uczniu. W ramach dostosowania do wprowadzenia OWW proponuje się także zmianę trybu postępowania w sprawach nieletnich.
Ministerstwo proponuje też wprowadzenie kar w Kodeksie karnym za rozpowszechnianie gier komputerowych i gier wideo, zawierających szkodliwe treści i prezentujące przemoc. „Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie penalizują gier komputerowych, które uczą sadyzmu i zachęcają do przemocy również na tle seksualnym” – wyjaśnił Minister.
Wśród proponowanych zmian jest wprowadzenie zasady stopniowej likwidacji liceów profilowanych. Konieczność wygaszania tych szkół jest uzasadniona ich słabymi wynikami.
Wprowadzona też zostanie możliwość zarządzania przez gminne władze samorządowe godziny bezpieczeństwa dla nieletnich oraz obowiązek informowania przez władze gminne szkół o uczniach przebywających poza szkołą w czasie zajęć lekcyjnych.
Istotną zmianą będzie wprowadzenie domniemania, że osoba, która dostarcza nieletnim alkohol lub inne środki odurzające ponosi współodpowiedzialność za szkody spowodowane przez nieletniego pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
Na konferencji poruszono też kwestię programu matur międzynarodowych. Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Pani Urszula Przybylska-Zioło wyjaśniła, że nowelizacja sankcjonuje jedynie to, co już w polskim systemie istnieje. Pierwsze szkoły prowadzące międzynarodową maturę w systemie polskim istnieją od 1993 r. Obecnie w Polsce jest 26 takich szkół działających zarówno w systemie publicznym, jak i niepublicznym. „Mamy informacje, że wiele szkół chciałoby program matury międzynarodowej przyjąć i dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i organów prowadzących szkoły. Nic nie zmieniamy w tym zakresie, lecz wprowadzamy do systemu” – wyjaśniła Pani Dyrektor. 

Pełny tekst projektu nowelizacji znajduje się na stronie internetowej MEN.

 

Źródło: www.men.gov.pl