WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Nowy Rok Szkolny - konferencja ZNP

 

- Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2007/2008, niestety w atmosferze chaosu. Jest to wynik nie tylko spuścizny po byłym już ministrze edukacji Romanie Giertychu, ale także krótkiej, ale nieprzemyślanej działalności nowego szefa MEN – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP podczas konferencji prasowej w Warszawie 31 sierpnia 2007 roku.

- Wszystkie nowości, z którymi będą musieli borykać się od 3 września uczniowie, rodzice i nauczyciele, czyli niefortunne mundurki, nieobecny monitoring, nieaktualne podręczniki do języka polskiego i matematyki, brak zapowiadanego „taniego podręcznika”, religia wliczana do średniej ocen - nie powinny mieć miejsca – dodał szef ZNP.

Broniarz poinformował, że w najbliższym czasie Związek zamierza wystąpić z propozycjami systemowych zmian w prawie oświatowym. Będą one dotyczyły:


1. Upowszechnienia wychowania przedszkolnego (Inicjatywa Obywatelska):
- objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat,
- objęcie obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5-letnich,
- realizacja wychowania przedszkolnego wyłącznie w oddziałach przedszkolnych, a nie w oddziałach przy szkołach podstawowych,
- środki finansowe na prowadzenie publicznego przedszkola, w tym na wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników zagwarantowane w budżecie państwa,
- obniżenie wieku szkolnego z 7 do 6 lat. Ta decyzja powinna rozpocząć debatę o wydłużeniu cyklu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (4-letnie licea, 5-letnie technika i 3-letnie szkoły zawodowe).

2. Wynagrodzeń za pracę przy egzaminie maturalnym
ZNP postuluje, aby w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 22 ust. 2 dodać pkt.13 w brzmieniu: „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wysokość, warunki przyznawania i wypłacania wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych oraz określi zasady przekazywania samorządom terytorialnym dotacji na ten cel.”

- Ta propozycja prawidłowo wiąże kwestie wynagradzania za pracę przy maturach z aktem prawnym, na podstawie którego przeprowadzane są egzaminy. Systemowe rozwiązanie pozwoli uniknąć pozaprawnych działań i chaosu, jaki wprowadziła m.in. tegoroczna instrukcja MEN z 4 czerwca. Propozycje Związku są także zgodne z wytycznymi, jakie zawiera wyrok i uzasadnienie Sądu Najwyższego – mówił szef ZNP.

3. Wykreślenia obowiązkowych mundurków
ZNP postuluje, aby w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 64 a skreślić ust. 1 o obowiązku noszenia jednolitego stroju w szkole podstawowej i gimnazjum, a ustawom 2 i 4 nadać brzmienie:
- ust. 2: „Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców, wprowadza obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.”
- ust. 4: „Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, może zwolnić z obowiązku noszenia jednolitego stroju, dzieci wymagające specjalnych potrzeb edukacyjnych i określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.”

4. Płac nauczycieli po SN
ZNP powróci do rozmów o płacach nauczycieli – absolwentów studium nauczycielskiego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczycielskiego i pedagogicznego studium technicznego (to przede wszystkim nauczyciele praktycznej nauki zawodu). Oni na mocy rozporządzenia MENiS od września ubiegłego roku otrzymują niższe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Dotyczy to niewielkiej grupy nauczycieli (wg CODN w ubiegłym roku było ich 9288).

Szef Związku zapowiedział także, że w październiku ZNP powoła oświatowy okrągły stół. - Projekty tych ustaw to nie wszystko. Trzeba także zdefiniować inne obszary w oświacie, które wymagają systemowych zmian, związanych m.in. z kształceniem nauczycieli, organizacją oświaty, nowoczesną ofertą edukacyjną, równym dostępem do edukacji, szkołą ponad podziałami, czy nadrobieniem opóźnień w realizacji zaleceń Komisji Europejskiej. Dlatego Związek zaprosił do dyskusji o edukacji ponad podziałami przedstawicieli wszystkich partii politycznych w ramach oświatowego okrągłego stołu – mówił.

Tuż przed Dniem Edukacji Narodowej nauczyciele wysłuchają opinii polityków na takie tematy jak: subwencja oświatowa w dotychczasowym kształcie czy celowa, nauczyciele jako pracownicy finansowani z budżetu państwa, emerytury wcześniejsze czy pomostowe, objęcie 6-latków obowiązkiem nauki, wydłużenie cyklu kształcenia dla liceów i techników o rok, kształcenie zawodowe, finansowanie zadań edukacyjnych z subwencji oświatowej. – Ta inicjatywa narodziła się m.in. z obawy, że edukacja może znowu „trafić” w nieodpowiednie ręce. Niech nauczyciele wiedzą, jakie poglądy na oświatę mają konkretne ugrupowania. To powinno być dla nich wskazówką przy podejmowaniu wyborczych decyzji – mówił Broniarz.

Podczas konferencji Sławomir Broniarz przypomniał także postulaty płacowe nauczycieli. - Płace nauczycieli powinny wzrosnąć o 25 proc. – mówił. Jego zdaniem, kwota bazowa dla nauczyciela stażysty (od niej naliczane jest wynagrodzenie nauczycieli mianowanych, kontraktowych i dyplomowanych) powinna w przyszłym roku wzrosnąć z 82 do 100 proc. Dlatego ZNP zamierza wystąpić z wnioskiem o nowelizację art. 30 Karta nauczyciela. - Nauczyciele muszą w końcu wziąć udział w boomie gospodarczym, o którym się tyle mówi – podkreślał Broniarz.

Jeśli nie 25–proc. podwyżki to co? – Strajk, ale nie jak w tym roku dwugodzinny, tylko w czasie matur. To jest jedyny czas, kiedy strajk będzie na tyle uciążliwy dla społeczeństwa, że może się zakończyć sukcesem nauczycieli – mówił Broniarz.

Magdalena Kaszulanis

 

Źródło: www.znp.edu.pl