WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Europejskie fundusze na edukację

 

W latach 2007-2013 na wsparcie edukacji przeznaczymy pięciokrotnie więcej środków niż dotychczas. Na projekty z zakresu edukacji wydamy ok. 13 mld zł z regionalnych programów operacyjnych i Programu Kapitał Ludzki – poinformowała minister Grażyna Gęsicka na konferencji prasowej.

– W perspektywie finansowej 2004-2006 w ramach ZPORR i SPO RZL podpisaliśmy umowy o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji na kwotę 2,7 mld zł – poinformowała minister Grażyna Gęsicka. Zaznaczyła, że projekty związane z rozbudową infrastruktury edukacyjnej, tzw. projekty twarde, uzyskały dofinansowanie ze środków ZPORR w wysokości ok. 280 mln zł. Środki te pozwoliły wybudować lub zmodernizować ok. 180 obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne: szkoły, przedszkola, laboratoria, sale do praktycznej nauki zawodu, biblioteki, sale gimnastycznych, szkolne boiska, internaty i stołówki. Wiele z tych projektów zostało już zakończonych.

Z unijnych funduszy finansowane są również tzw. projekty miękkie mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. W ramach ZPORR finansowane są stypendia dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i zagrożonych marginalizacją. – Dotychczas ze stypendiów unijnych skorzystało 140 tysięcy uczniów – poinformowała minister Grażyna Gęsicka. Podkreśliła także, że ponad 70 procent uczniów, którzy skorzystali z tej formy wsparcia, kontynuuje naukę w szkołach wyższych.

– Ze środków Programu Rozwój Zasobów Ludzkich utworzono prawie 800 ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej, z których korzysta ponad 11 tysięcy przedszkolaków – powiedziała minister. Ze środków SPO RZL finansowane są również programy rozwojowe dla szkół oraz projekty z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. – Dotacje na realizację programów rozwojowych uzyskało prawie 3 tysiące szkół. Przeszkolono 100 tys. nauczycieli z 9 tysięcy szkół. W ponad 8 tysiącach szkół powstały pracownie komputerowe – stwierdziła minister.

Minister Grażyna Gęsicka przypomniała, że projekty dotyczące edukacji były realizowane również w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg. Duża liczba projektów transgranicznych koncentrowała się na wymianie uczniów, zakupie sprzętu do nauki języków obcych i wprowadzeniu nowatorskich programów nauczania w tym zakresie. Programy przygraniczne umożliwiły również współpracę i wymianę kadry nauczycielskiej oraz opracowanie programów nauczania skierowanych na przybliżanie uczniom wspólnej tradycji, kultury i historii obszarów przygranicznych.

W latach 2007-2013 projekty dotyczące edukacji będą finansowane z regionalnych programów operacyjnych oraz z Programu Kapitał Ludzki. Wszystkie regiony na rozwój infrastruktury edukacyjnej przeznaczyły ponad 700 mln euro. To stanowi 4 proc. wszystkich środków na realizację programów regionalnych. – Oczywiście sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych regionach. Na przykład w województwie dolnośląskim na infrastrukturę edukacyjną przeznaczono 8 proc. alokacji dla regionu – zaznaczyła minister Grażyna Gęsicka. Poinformowała, że w ramach programów regionalnych finansowana będzie budowa oraz remonty obiektów dydaktycznych, sal gimnastycznych, bibliotek, stołówek, internatów. – Tam też będą środki na usuwanie barier architektonicznych utrudniających dostęp do edukacji niepełnosprawnym dzieciom – podkreśliła minister.

W Programie Kapitał Ludzki wsparcie dla edukacji przewidziano w dwóch priorytetach: w Priorytecie III - Wysoka jakość systemu oświaty oraz w Priorytecie IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W ramach Priorytetu III, wdrażanego na poziomie centralnym, realizowane będą projekty dotyczące m.in. rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych, modernizacji nadzoru pedagogicznego, stworzenia narzędzi do monitorowania i ewaluacji systemu oświaty, zwiększenia efektywności systemu kształcenia nauczycieli.

Priorytet IX, realizowany przez samorządy województw na mocy specjalnych porozumień, będzie ukierunkowany na upowszechnianie edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na wsi, wyrównywaniu szans edukacyjnych zapewnieniu wysokiej jakości usług edukacyjnych, podniesieniu atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, oraz wsparcia kadr systemu oświaty.

(GN, MRR)

 

Źródło: www.glos.pl