WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Propozycje ZNP nowelizacji aktów prawnych

 

 

Propozycje ZNP nowelizacji aktów prawnych


USTAWA
z dnia …………
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela


W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) art. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 3.1 Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a;
  2) szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a;
  3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy;
  4) związkach zawodowych - rozumie się przez to związek zawodowy, którego członkiem jest nauczyciel, a jeżeli nauczyciel nie jest członkiem żadnego związku, to związek zawodowy zrzeszający nauczycieli wskazany przez nauczyciela;
  5) ustawie o systemie oświaty - rozumie się ustawę, o której mowa w art. 1 ust.1 pkt 1;
  6) stopniu naukowym doktora - rozumie się przez to także stopień doktora sztuki.

2. Ilekroć w aktach wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy jest mowa o wychowawcach, rozumie się przez to wychowawców oddziałów i wychowawców klas.”

USTAWA
z dnia …………
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela


W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) w art. 23 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1
2) W razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej jego chorobą, jeżeli okres tej choroby przekracza 1 rok; w szczególnie uzasadnionych wypadkach - po stwierdzeniu przez komisję lekarską poprawy stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy - okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony ponad 1 rok, nie dłużej jednak niż do dwóch lat, licząc łącznie okres choroby i urlopu dla poratowania zdrowia”.

USTAWA
z dnia …………
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela


W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz.674 ze zm.):

1) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 100% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm), ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.”

2) w art.30 ust.6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Art.30.6 pkt 2:
2)  szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3, oraz sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych przypadających w dniach wolnych od pracy”.

USTAWA
z dnia……………………………….
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela


WARIANT A:

Art.1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) art. 73 po ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Nauczycielowi, który spełnia wymagania do nabycia emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca, w którym nauczyciel złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

WARIANT B:

Art. 1 W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  z późn. zm.) art. 73 ust.2, otrzymuje brzmienie:

 „2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, z wyjątkiem nauczyciela, spełniającego wymagania do emerytury, o której mowa w art. 88 ust. 1 urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

USTAWA
z dnia …………
o zmianie ustawy o systemie oświaty


W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) w art. 22 ust. 2 dodaje się pkt 13, w brzmieniu:

„13) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wysokość, warunki przyznawania i wypłacania wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych, oraz określi zasady przekazywania samorządom terytorialnym dotacji na ten cel ”.

USTAWA
z dnia …………
o zmianie ustawy o systemie oświaty


W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) w art. 64a:

a) skreśla się ust. 1

b) ust 2. otrzymuje brzmienie :
  „2. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców, wprowadza obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.”;

c) ust.4 otrzymuje brzmienie :
„4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, może zwolnić z obowiązku noszenia jednolitego stroju, dzieci wymagające specjalnych potrzeb edukacyjnych i określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.”;

USTAWA
z dnia …………
o zmianie ustawy o systemie oświaty


W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572 ze zm.) dodaje się art.791 w brzmieniu:

„Art. 791 Organy prowadzące szkoły lub placówki odpowiadają finansowo za wszelkie zobowiązania finansowe powstałe w wyniku funkcjonowania prowadzonych przez siebie szkół i placówek. W szczególności dotyczy to zobowiązań finansowych powstałych w wyniku roszczeń ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych w prowadzonych przez organ szkołach i placówkach.”

USTAWA
z dnia …………
o zmianie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych


W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2004 r. nr 55 poz.236 ze zm.) w art.5 otrzymuje brzmienie:

„Art.5.1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy jest podmiot, o którym mowa w art. 3 Kodeksu pracy.
2.Pracodawcą w rozumieniu ustawy jest także podmiot, który na podstawie szczegółowej delegacji ustawowej posiada prawo do określania w akcie wykonawczym wysokości wynagrodzenia określonym w delegacji grupom zawodowym, chociażby nie zatrudniał on pracowników”.

Rozporządzenie MENiS
z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)


W załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w rubryce „Poziom wykształcenia” w pozycji 3 po wyrazach „kolegium języków obcych” dopisać wyrazy: „studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, pedagogiczne studium techniczne, studium nauczania początkowego”.

 

Warszawa, 2007-09-11

 

Źródło: www.znp.edu.pl