WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

 

 

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli


1 grudnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.  Nr 214, poz. 1580).

Najważniejsze zmiany:

1) nowe brzmienie § 9

• do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciel nie załącza planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Dokumentacja załączana do wniosku obejmuje:

• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego również akt nadania stopnia awansu zawodowego – poświadczone kopie

• zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – również informację o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia

• nauczyciel mianowany do wniosku dołącza opis i analizę wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów; jeżeli nauczyciel realizował zadanie określone w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d – dołącza kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

• zmiany dotyczą również dokumentacji składanej przez nauczycieli,  o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, która obecnie obejmuje:

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego – poświadczone kopie

- zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy

- w przypadku nauczyciela mianowanego opis i analizę wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów; jeżeli nauczyciel realizował zadanie określone w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d – dołącza kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Ponadto:

- nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły załączają do wniosku sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły

- nauczyciele  zatrudnieni na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne załączają do wniosku sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające informację  o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem

- nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych załączają do wniosku sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich – potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru 

Nauczyciele, którym w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy do wniosku – oprócz wymienionych wyżej odpowiednich sprawozdań -  załączają także:

- zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który  w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach,  w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu

- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji

   
• uchylony został przepis stanowiący, że do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciele mogą załączać również inną dokumentację świadczącą o ich osiągnięciach


2) nowe brzmienie §10

• doprecyzowano wymagania, jakie muszą spełniać eksperci wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla danego nauczyciela. Zgodnie z nowym brzmieniem:

- organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel

- w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, organ powołujący komisję kwalifikacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział co najmniej dwóch ekspertów zajmujących stanowisko związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole, oraz co najmniej jednego eksperta nauczającego tego samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły

- w przypadku nauczyciela zatrudnionego na stanowisku na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, organ powołujący komisję kwalifikacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów zatrudnionych na stanowisku odpowiadającym stanowisku nauczyciela

- w przypadku nauczyciela urlopowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział co najmniej jednego eksperta pełniącego z wyboru funkcję związkową.


3) nowe brzmienie § 11 ust 2

• określono termin uzupełnienia braków formalnych we wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i załączonej do wniosku dokumentacji. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Do postępowań w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie  rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. (rozporządzenie to weszło w życie 1 grudnia 2007 r.), będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy, tj. przepisy rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o awansie zawodowym nauczycieli wprowadza okres przejściowy do 31 grudnia 2007 r. dla nauczycieli mianowanych. Zgodnie z § 2 ust. 2 nauczyciele mianowani, którzy uzyskali ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a nie złożyli wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mogą, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego załączyć dokumentację, o której mowa w dotychczasowych przepisach, tj. w § 9 rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. Tak więc nauczyciele ci – do końca bieżącego roku kalendarzowego – mogą przedłożyć dokumentację bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian.


Zespół Polityki Edukacyjnej ZG ZNP


Źródło: www.znp.edu.pl