WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Kryteria podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008

 

 

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się – zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 – z późn. zm.) – rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,6 %. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego (art. 28 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Na 2008 r. ustala się następujące kryteria podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

I. Korekty z tytułu błędów statystycznych popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej (SIO), błędów powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w SIO oraz innych danych wykorzystywanych do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008.

Powyższe kryterium – zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – nie stanowi podstawy do zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w przypadku:

 • błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do SIO oraz przy wypełnianiu sprawozdań EN-3 - przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

 • niepełnych danych SIO wynikających z błędów spowodowanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych a także przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto nie stanowi ono podstawy do zwiększenia subwencji oświatowej w przypadku niepoprawnej weryfikacji przez jednostki samorządu terytorialnego danych zawartych w "wykazach szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST", finansowanych ze środków subwencyjnych.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 30 maja 2008 r.

II. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2008 polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez JST w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 9 czerwca 2008 r.

Wzór wniosku określa załącznik Nr 1.

III. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2008 r. polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez JST w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 15 października 2008 r.

Wzór wniosku określa załącznik Nr 2.

IV. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (szkody spowodowane przez ogień, grad, uderzenie pioruna, huragan oraz będące następstwem powodzi, itp.), pod warunkiem, że:

 • zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym (ewentualnie w IV kwartale roku ubiegłego),

 • jednostka samorządu terytorialnego nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym,

 • jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w wysokości co najmniej 50 % wartości kosztorysowej remontu, pomniejszonej o odszkodowanie.

Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

 • do dnia 30 kwietnia 2008 r. – I tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie od 1 września do 31 grudnia 2007 r. oraz w pierwszym kwartale 2008 r.),

 • do dnia 10 września 2008 r. – II tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2008 r.),

 • do dnia 31 października 2008 r. – III tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce we wrześniu i październiku 2008 r.).

Wzór wniosku określa załącznik Nr 3.

V. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:

 • zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,

 • przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do dnia 10 września 2008 r.

Wzór wniosku określa załącznik Nr 4.

VI. Dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oddanych do użytku w okresie od 1 września do 31 grudnia 2007 r. lub w pierwszych trzech kwartałach 2008 r.:

 • pomieszczeń do nauki w nowowybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych;

 • nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Dofinansowanie obejmie wyłącznie wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe.

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu wyposażenia tych samych pomieszczeń w obiektach oświatowych, na wyposażenie których otrzymały dofinansowanie z 0,6 % rezerwy w 2007 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

 • do dnia 30 kwietnia 2008 r. – I tura (dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytku w okresie od 1 września do 31 grudnia 2007 r. oraz w pierwszym kwartale 2008 r.),

 • do dnia 30 września 2008 r. – II tura (dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytku w drugim i trzecim kwartale 2008 r.).

Wzór wniosku określa załącznik Nr 5.

VII. Dofinansowanie remontów bieżących.

Dofinansowanie nie obejmuje refundacji wydatków poniesionych przez JST na remonty już wykonane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które:

 • udokumentują konieczność przeprowadzenia remontów w obiektach oświatowych aktualnymi decyzjami lub nakazami organów nadzoru - państwowych inspekcji lub straży;

 • zaplanowały w § 4270 środki własne w wysokości co najmniej 50 % wartości kosztorysowej remontu.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do dnia 4 kwietnia 2008 r.

Wzór wniosku określa załącznik Nr 6.

VIII. Inne zadania o jednorazowym charakterze, nie uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu (z wyłączeniem m.in. zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z odprawami dla zwalnianych nauczycieli oraz skutkami awansu zawodowego nauczycieli).

W ramach kryterium VIII przy weryfikacji wniosków o dofinansowanie będą brane pod uwagę:

 • wykonanie wydatków bieżących za rok 2007, tzn. czy w roku 2007 dana jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła środki finansowe na subwencjonowane zadania oświatowe w wysokości nie niższej, niż przekazana w 2007 r. z budżetu państwa kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,

 • niedokonywanie wpłat do budżetu państwa,

 • wysokości dochodów podatkowych, będących podstawą do określenia kwot subwencji wyrównawczej, niższe niż 150% średniej krajowej dla gmin, 110% dla powiatów i województw,

 • poziom zadłużenia.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do dnia 15 września 2008 r.


Należy podkreślić, że w odniesieniu do kryterium VII i VIII dofinansowanie z 0,6 % rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, które w roku 2007 przeznaczyły środki finansowe na subwencjonowane zadania oświatowe w wysokości nie niższej, niż przekazana w 2007 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Nie będą rozpatrywane wnioski JST:

 • które nie będą zgodne z wytycznymi "Kryteriów…", nie prezentujące w załączeniu stosownych dokumentów,

 • złożone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do MEN),

 • opiewające na kwoty poniżej 1.000 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Zał. 6

Warszawa, 2008-02-29

 

 

Źródło: www.men.gov.pl