WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Opinia MEN w sprawie wątpliwości dotyczących przyjmowania do przedszkoli dzieci, które kończą 3 lata po dniu 1 września danego roku

 

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi przyjmowania do przedszkoli dzieci, które kończą 3 lata po dniu 1 września danego roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia następującą opinię:

ustawodawca określając w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) granice wiekowe, w których dzieci są objęte wychowaniem przedszkolnym, użył sformułowania „w wieku 3-6 lat”. Powyższa regulacja różni się zatem od zawartych w tej samej ustawie uregulowań dotyczących obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3a) i obowiązku szkolnego (art. 15 ust. 2), w których termin rozpoczęcia spełniania obydwu obowiązków został precyzyjnie wskazany (początek roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy odpowiednio 6 lub 7 lat).

Ograniczając się wyłącznie do wykładni gramatycznej art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty można byłoby twierdzić, że objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym następuje z dniem, w którym dziecko kończy 3 lata, a zakończenie tego wychowania – z dniem ukończenia 6 lat. Od razu jednak należy zauważyć, że zarówno w odniesieniu do chwili rozpoczęcia wychowania przedszkolnego, jak i w odniesieniu do chwili zakończenia wychowania przedszkolnego, taka literalna interpretacja nie jest prawidłowa.

Jeżeli bowiem dziecko kończy 3 lata przed dniem 1 września (np. w kwietniu, maju, itd.) to nie jest przyjmowane do przedszkola wraz z osiągnięciem tego wieku – w trakcie roku szkolnego - ale wyczekuje do dnia 1 września w tym roku kalendarzowym i zostaje przyjęte do przedszkola dopiero od początku nowego roku szkolnego (1 września).

Natomiast zgodnie z ust. 3 i 3a art. 15 cyt. ustawy, osiągnięcie przez dziecko wieku 6 lat nie jest równoznaczne z zakończeniem przez nie, z dniem, w którym kończy ten wiek,  wychowania przedszkolnego; mimo ukończenia 6 lat np. w kwietniu dziecko uczęszcza nadal  do przedszkola aż do zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. Następnie dziecko wkracza w fazę obowiązkowego, rocznego wychowania przedszkolnego, zwanego w ustawie „rocznym przygotowaniem przedszkolnym”. Owo roczne przygotowanie przedszkolne (potocznie zwane „zerówką”) wchodzi w ramy wychowania przedszkolnego, tyle, że jest obowiązkowe, a nie fakultatywne, jak w przypadku wychowania przedszkolnego dzieci młodszych.

Obowiązkowe wychowanie przedszkolne rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Oznacza to, że wymieniony obowiązek muszą od dnia 1 września realizować również dzieci, które do tego dnia nie ukończyły 6 lat, ale ukończą je do końca danego roku kalendarzowego.

Analogiczna zasada obowiązuje przy rozpoczynaniu spełniania obowiązku szkolnego: również i w tym przypadku o rozpoczęciu spełniania obowiązku od dnia 1 września decyduje ukończenie 7 lat w danym roku kalendarzowym.

Z powyższego widać, że przyjęcie, jako bezwzględnego warunku objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym z dniem 1 września, ukończenia przed tym dniem 3 lat, powoduje istotną niespójność w systemie rozpoczynania przez dzieci kolejnych etapów edukacyjnych. Jeżeli bowiem dziecko, które kończy 3 lata w danym roku kalendarzowym, ale po dniu 1 września, miałoby zostać objęte wychowaniem przedszkolnym dopiero od dnia 1 września następnego roku, oznaczałoby to, że okres jego wychowania przedszkolnego jest krótszy o rok w porównaniu z dziećmi, które w tym samym roku kalendarzowym ukończyły 3 lata, ale przed dniem 1 września. Dziecko to bowiem, mimo, że o rok później rozpoczęłoby wychowanie przedszkolne, do „zerówki”, a także do pierwszej klasy szkoły podstawowej poszłoby już razem z dziećmi, które ukończyły odpowiednio 6 i 7 lat do dnia 1 września.

Odrzucić należy także pogląd, że dziecko, które kończy 3 lata po dniu 1 września może być objęte wychowaniem przedszkolnym w tym roku kalendarzowym, ale dopiero od daty ukończenia 3 lat (tj. np. od października, listopada czy grudnia). Przedszkola funkcjonują bowiem w układzie roku szkolnego, co oznacza, że przyjęcia do nich następują z dniem 1 września, a organizacja przedszkola oraz sposób realizacji programu wychowania przedszkolnego także zaplanowane są na pełny rok szkolny.

Taki stan należałoby ocenić jako sprzeczny z zasadą równości i niedyskryminacji ustanowioną w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także naruszający prawa obywateli zagwarantowane w art. 70 ust. 1 i 4 Konstytucji.

Z tych względów, biorąc po uwagę reguły wykładni systemowej i funkcjonalnej, dolną granicę rozpoczęcia wychowania przedszkolnego, wskazaną w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, należy interpretować tak, że prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od dnia 1 września mają wszystkie dzieci, które kończą 3 lata w danym roku kalendarzowym. Z interpretacją tą nie koliduje regulacja zawarta w art. 14 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, przewidująca możliwość przyjęcia do przedszkola, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziecka, które ukończyło 2,5 roku. W tym przypadku chodzi bowiem o dzieci, które do dnia 1 września ukończą 2,5 roku, ale nie ukończą jeszcze w tym roku kalendarzowym 3 lat, a zatem w praktyce dzieci, które kończą 2,5 roku w okresie od lipca do września (dzieci, które kończą 2,5 roku w czerwcu lub miesiącach wcześniejszych, ukończą 3 lata do końca roku kalendarzowego).

Powyższe stanowisko nie stanowi obowiązującej wykładni przepisów ustawy, a jedynie interpretację przepisów dokonaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z uwagi na złożoność problemu oraz w celu rozstrzygnięcia wątpliwości, co do treści art.14 ust.1 ustawy o systemie oświaty podjęte zostały prace nad odpowiednią nowelizacją tego przepisu.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl