WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Regulaminy - zmiana

 

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

DS-WSW-GK-l 800-52/08


Pan Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes

Zarządu Głównego ZNP


Warszawa, 2008-06-O5

Szanowny Panie Prezesie!

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 maja br. Nr ZPE/302/14/KB/08, Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie przedstawia następujące stanowisko:

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, póz. 674, z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu obowiązującego od dnia l stycznia do dnia 31 grudnia wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki Obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, o ile nie zastały one określone w Karcie Nauczyciela lub odrębnych przepisach. Ustawa nakłada na samorządy obowiązek określenia ww. składników nauczycielskich wynagrodzeń w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w art. 30 ust. l Karty Nauczyciela, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 tej ustawy.

Oznacza to, że regulamin wynagradzania przyjmowany w trybie uchwały rady gminy, powiatu, sejmiku województwa może być uznany za zgodny z ustawą - Karta Nauczyciela o ile spełnia następujące warunki:

- zawiera normy prawne stanowiące wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy oraz gdy

- wysokości dodatków oraz innych składników wynagrodzenia zostały ustalone na poziomie zapewniającym w rozliczeniu ogólnym osiągnięcie co najmniej średnich wynagrodzeń, których wysokości wskazuje art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.


Ustawa - Karta Nauczyciela umożliwia także zwiększanie stawek poszczególnych składników wynagrodzenia. Stosownie do art. 30 ust. l Ob Karta Nauczyciela zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom określony w ust. 3 i 4 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 6 pkt l określenie wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków jest wyłączną kompetencją organu prowadzącego. Organ prowadzący ma prawo ustalić wysokość tych stawek kwotowo, procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego, lub w inny jasny i czytelny sposób.

W opinii Ministerstwa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania powinien ustalić stawki poszczególnych dodatków „od - do", czyli minimalną i maksymalną wysokość dodatku. Takie uregulowanie umożliwiłoby podniesienie stawek dodatków w trakcie roku budżetowego w sytuacji wygospodarowania dodatkowych środków finansowych. Tym samym zbędna byłaby zmiana regulaminu, wystarczające byłoby przekazanie szkołom większych środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków.

Podkreślić należy, iż w szczególności nie powinno ustalać się stałej wysokości dodatku motywacyjnego. Odpowiednio w planie finansowym szkoły powinna być określona łączna kwota przeznaczona na dodatki motywacyjne. Tym samym należy pozostawić w gestii dyrektora decyzję o przyznaniu nauczycielowi dodatku. Motywacyjna funkcja tego dodatku polega bowiem na oddziaływaniu na nauczyciela w taki sposób, aby zachęcić go do efektywniejszej pracy. Kwestia motywacji powinna być zatem pozostawiona swobodnej decyzji pracodawcy.

Ustawa literalnie wskazuje obowiązek corocznego wydawania regulaminu wynagradzania oraz określa termin obowiązywania uchwały samorządu w tej kwestii (1.01-31.12). Regulacja ta w żaden sposób nie upoważnia jednak do sformułowania podglądu o niemożliwości zmiany dotychczasowego regulaminu w trakcie roku budżetowego. W opinii Ministerstwa istnieje zatem możliwość zmiany uchwały w sprawie regulaminu w sytuacji wygospodarowania dodatkowych środków finansowych w celu przeznaczenia ich na zwiększenie stawek dodatków nauczycielskich. Jednakże podkreślić należy, iż zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin wynagradzania, przyjmowany przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Stosownie do powyższego także uchwała zmieniająca regulamin wymaga współuczestnictwa związków zawodowych.

w/z MINISTRA

SEKRETARZ  STANU

(-)  Krystyna Szumilas