WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Informacja MEN w sprawie artykułu w dzienniku "Polska" z 10 lipca 2008

 

 

W nawiązaniu do artykułu „Domowym przedszkolom będzie trudniej działać” („Polska” z 10 lipca 2008 r.), Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia:  W 2005 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy”, Działanie 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat „Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem”.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego i zasobów krajowych. W konsekwencji powyższego powstało wiele projektów, których celem było upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na terenach wiejskich, na których nie było przedszkoli. Projekty zrealizowano na terenie całego kraju do 31 marca 2008 roku. Ogółem powstały 803 alternatywne formy edukacji przedszkolnej, w których znalazło miejsce 10.550 dzieci.

Zgodnie z zapisami powyższego projektu, obowiązkiem beneficjenta jest zapewnienie jego trwałości przez 5 lat po jego zakończeniu, co należy rozumieć, jako kontynuację działań zgodnych z wymogami projektu, w tym także zapewnienie źródeł finansowania funkcjonującej placówki. W przeciwnym razie beneficjent może zostać zobowiązany - przez instytucje monitorujące i kontrolujące – do zwrotu środków otrzymanych na projekt. Warunek trwałości projektu stanowi podstawowy wymóg programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie rozporządzeniem Rady Europy 1260/99.

Nowelizacja ustawy z 7 września 2007 r. o systemie oświaty otwierała możliwość wsparcia finansowanego beneficjentów projektu „Alternatywne formy wychowywania przedszkolnego”, umożliwiając dotrzymanie wymogu trwałości, a jednocześnie uzyskanie dalszego dofinansowania z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Była to znaczna pomoc ze strony Państwa. Z informacji napływających do Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że gminy zadeklarowały wsparcie dla istniejących form wychowania przedszkolnego, wprowadzając w tym celu zmiany do swoich uchwał budżetowych.

Wprowadzenie do systemu edukacji innych form wychowania przedszkolnego było przedmiotem ogólnokrajowej dyskusji, szczególnie głośnej jesienią 2007 r. O pracach Sejmu w tej sprawie, bardzo obszernie informowały krajowe media (prasa i telewizja). MEN posiada informacje, że gminy często wprowadzały zmiany w swoich budżetach w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

Obecnie zainteresowane podmioty mogą również występować o środki finansowe, które Unia Europejska przeznacza na realizację konkretnych projektów w krajach członkowskich, w ramach określonych programów (np. PO Kapitał Ludzki 2007-2013). W większości przypadków zarządzanie projektami odbywa się na poziomie regionalnym, dlatego też możliwość korzystania z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest uzależniona od priorytetów przyjętych przez marszałków województw. 

Nie jest prawdą, że inną formę wychowania przedszkolnego powinna prowadzić rada gminy. Zgodnie z art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne lub zespoły wychowania przedszkolnego). Zakładanie i prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gmin (art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), tak jak prowadzenie przedszkoli i szkół. 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38), zajęcia w ramach zespołu lub punktu mogły być prowadzone w lokalu zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, co oznaczało, że pomieszczenie przeznaczone na działalność innych form wychowania przedszkolnego musi spełniać wymogi w tym zakresie wskazane przez uprawnione jednostki: właściwego Komendanta Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Minister Edukacji Narodowej, dostrzegając potrzebę dalszego wspierania tworzenia i organizowania - przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne i fizyczne - innych form wychowania przedszkolnego, podjął prace nad przygotowaniem przepisów uszczegóławiających i doprecyzowujących powyższe rozporządzenie. 13 czerwca 2008 roku Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 104, poz. 667), z mocą obowiązującą od 3 lipca 2008 roku. Treść rozporządzenia była efektem długich negocjacji z przedstawicielami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Obniżenie wymagań dotyczących warunków lokalowo-sanitarnych w innych formach wychowania przedszkolnego nie mogło w żadnym wypadku spowodować obniżenia standardów bezpieczeństwa przebywających w nich dzieci. Złagodzenie obowiązujących przepisów dotyczy obszaru ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznej.Między innymi w rozporządzeniu znalazły się regulacje: - dopuszczające prowadzenie zajęć w budynku (lub jego części) nawet wówczas, gdy nie są spełnione warunki określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod warunkiem, że m.in.:

- lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą – nie jest wymagane drugie wyjście ewakuacyjne;

- lokal został wyposażony w gaśnicę proszkową ABC o pojemności co najmniej 4 kg – jest to minimalny wymóg dotyczący ochrony przeciwpożarowej; 

 - powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do zbiorowego pobytu od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2 – przepis dostosowany do standardów  mieszkań w budynkach wielorodzinnych – w tradycyjnych przedszkolach są większe sale;

- wysokość pomieszczeń przeznaczonych do pobytu dzieci wynosi co najmniej 2,5 m – w tradycyjnych przedszkolach wymagane są 3 m;

- jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci – wymagane minimum do zachowania higieny osobistej; 

- dopuszcza się możliwość korzystania przez personel z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci

– w tradycyjnym przedszkolu osobne toalety dostosowane dla dzieci i osobne dla personelu; - jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci.

Złagodzenie obowiązujących przepisów nie daje więc podstaw do twierdzenia, że MEN, wprowadzając „wyśrubowane wymagania”, utrudniło działanie innych form wychowania przedszkolnego. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa budowlanego (zmiany nie leżą w kompetencji Ministra Edukacji Narodowej).  

W myśl§ 4c ust. 2  rozporządzenia, rodzice biorący udział w opiece nad dziećmi w placówce i wykonujący takie czynności jak karmienie dzieci, przygotowywanie posiłków, napojów itp., muszą mieć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w czynności; orzeczenie może wydać np. lekarz pierwszego kontaktu. Istotą tego przepisu jest zminimalizowanie ryzyka przeniesienia zakażenia na dzieci.

W Polsce ciągle spotykamy się z przypadkami gruźlicy, chorobami pasożytniczymi i zatruciami pokarmowymi. Wskaźniki wykonywania badań profilaktycznych są w porównaniu z innymi krajami niskie, a szczególnie dotyczy to osób zamieszkałych w środowisku wiejskim. Dzieci uczestniczące w zajęciach przedszkolnych, zgromadzone w jednym pomieszczeniu przez 3-8 godzin dziennie, są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju infekcje i zakażenia. Dziecko w wieku 3-5 lat nie ma jeszcze w pełni sprawnego systemu odpornościowego i częściej niż w starszych grupach wiekowych dochodzi do zakażeń o ciężkim przebiegu.Mając na uwadze powyższe fakty, nałożono na rodziców lub innych dorosłych członków rodziny pełniących funkcje opiekuńcze obowiązek wykonania przed przystąpieniem do pracy wspomnianych badań – adekwatny obowiązek spoczywa również na wolontariuszach działających na terenie szpitali. To lekarz pierwszego kontaktu wydaje odpowiednie orzeczenie lekarskie i decyduje o potrzebie przeprowadzenia określonych badań. Rozporządzenia dotyczące sposobu i zakresu badań do celów epidemiologicznych regulują odpowiednie przepisy Ministra Zdrowia.  

Jeśli osoba zainteresowana tworzeniem innych form wychowania przedszkolnego spełni warunki określone w rozporządzeniu, w jego nowelizacji oraz w ustawie o systemie oświaty, może rozpocząć działalność w każdym czasie, ponieważ prowadzenie m.in. innych form wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały rok, jak w przypadku przedszkoli. Zasady udzielania dotacji zostały określone w art. 90 ust.2d ustawy o systemie oświaty. Warunkiem otrzymania dotacji jest podanie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego udzielanie dotacji organowi udzielającemu dotacji planowanej liczby uczniów. Oznacza to, że aby otrzymać dotację od stycznia 2009 roku, odpowiednie dane należy podać do 30 września 2008 roku.Przepisy prawa oświatowego i ustawy o finansach publicznych nie stoją na przeszkodzie temu, aby w trybie zmian budżetu na dany rok, nawet po 30 września danego roku, środki zaplanowane na działalność przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych odpowiednio przesunąć (w ślad za dziećmi) na dotacje dla założonych niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych.

 

Źródło: www.men.gov.pl