WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Założenia zmian w systemie oświaty

 

 

22 lipca w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zespołów: Ustrojowego oraz Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas przedstawiła założenia zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela.

W ustawie o systemie oświaty przewiduje się wprowadzenie zapisu umożliwiającego płynne przekazywanie szkół osobom prawnym niebędącym jst lub osobom fizycznym oraz znaczne ograniczenie kompetencji kuratora oświaty.

Kurator oświaty:
  • nie będzie miał wpływu na kształt sieci szkolnej
  • nie będzie opiniował arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek oraz planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący nie będzie musiał uzyskać pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku:
  • likwidacji szkoły (placówki) i profilu, dyrektor ustalając profil zawodowy szkoły będzie zasięgał opinii wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia
  • łączenia szkół w zespoły
  • założenia szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
Z kuratorem oświaty nie trzeba będzie uzgadniać odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie trwania roku szkolnego.

Ponadto szkołą będzie mogła kierować osoba niebędąca nauczycielem (opinia kuratora nie będzie potrzebna). Zmianie mają ulec również przepisy dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (powrót do przepisów sprzed 2001 r., które dawały samorządom większy wpływ na obsadę komisji konkursowej).

Kolejne zmiany dotyczą ustawy Karta Nauczyciela, w której resort również planuje pozbawić kuratora oświaty kompetencji, tym razem w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły – będzie jej dokonywał organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego a nie – jak ma to miejsce obecnie – organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. W projektowanych zmianach rezygnuje się również z opinii kuratora przy określaniu pensum nauczyciela ustalanego przez jst. Skreślony ma zostać także zapis mówiący o możliwości zobowiązania nauczyciela przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do podjęcia doskonalenia zawodowego.

Na koniec pozwalamy sobie zacytować kilka zdań kończących informację ze wspólnego posiedzenia Zespołu Ustrojowego oraz Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Trwają prace nad zmianą proporcji płac między nauczycielem stażystą a dyplomowanym; nad emeryturami pomostowymi oraz wielkością pensum nauczycieli – propozycja MEN jest taka, by pensum nauczycieli "tablicowych" wynosiło 18h tygodniowo z możliwością podwyższenia go max. o 4h przez jst. Strona samorządowa z zadowoleniem przyjęła proponowane zmiany, zwłaszcza te dotyczące nadzoru pedagogicznego – postulowane od lat przez samorządowców. Strona samorządowa złożyła wniosek, by zwiększone pensum godzin pracy nauczycieli zostało zapisane w ustawie oraz wniosek, by konkurs na dyrektora szkoły przeprowadzał organ prowadzący placówkę na zasadach ogólnych. Wniosek o likwidację corocznego uchwalania regulaminu (negocjacje ze związkami zawodowymi). Wniosek ogólny, by np. w drodze rozwiązań fiskalnych umożliwić podmiotom gospodarczym udział w kształceniu zawodowym.

ZPE ZG ZNP

Komentarz Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZG ZNP

Toczące się rozmowy przedstawicieli rządu z samorządami, a przede wszystkim ich zakres, świadczą o tym, że rząd prowadzi podwójną grę. Inny jest bowiem zakres spraw, a także ustaleń z nami, tj. związkami zawodowymi, a inny z samorządami.

To niedobrze, że o tak istotnych zmianach w systemie oświaty rozmawia się tylko z samorządami. A przecież ograniczenia uprawnień kuratora oświaty, zwłaszcza w zakresie sieci szkolnej, uproszczona "droga" rzekazywania placówek oświaty do prowadzenia innym podmiotom, czy propozycje rozwiązań w sprawach konkursów na dyrektorów szkół, a także ich roli i miejsca w placówce - uderzą bezpośrednio w pracownika. Te propozycje oznaczają bowiem komercjalizację szkoły i poddanie jej prawom rynku. To bardzo groźny scenariusz, który bez wątpienia oznacza deprecjonowanie oświaty publicznej, a także odebranie praw pracowniczych zapisanych w Karcie Nauczyciela.

Te toczące się rozmowy, to dla nas ostrzeżenie, że dzisiaj kreatorzy polityki edukacyjnej nie cofną się przed niczym, aby dalej decentralizować i ograniczać rolę państwa w spójnym systemie oświaty, aby marginalizować związki zawodowe w rozwiązywaniu istotnych spraw pracowniczych. Sądzę, że nikt już nie powinien mieć wątpliwości, co do prawdziwych intencji Ministra Edukacji Narodowej – chce się nas rozbić i tylko od nas, od naszej solidarności zależy, na ile ten plan "psucia wszystkiego za wszelką cenę" się powiedzie.

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl