WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Polska wyróżniona w raporcie Komisji Europejskiej na temat rozwoju edukacji w Europie

 

 

Polska jest jedynym krajem w Europie, który przed terminem wyznaczonym w Strategii Lizbońskiej osiąga zalecane w zakresie kształcenia i szkolenia wartości w aż czterech z pięciu najważniejszych obszarów monitorowania i nadal wykazuje w nich postęp.

Opublikowany przez Komisję Europejską roczny raport Postęp w realizacji celów lizbońskich w zakresie kształcenia i szkolenia. Wskaźniki i benchmarki 2008 stwierdza, iż żaden z krajów europejskich nie osiąga zalecanych w Strategii Lizbońskiej wartości wskaźników we wszystkich pięciu obszarach w połączeniu z dalszym postępem. Tylko jeden kraj – Polska, osiąga wyznaczone poziomy wskaźników i wciąż wykazuje postęp w czterech obszarach. Austria, Dania, Finlandia, Słowenia i Szwecja odnotowują takie osiągnięcia w trzech obszarach.

Oprócz silnej pozycji edukacji szkolnej w Polsce, raport Komisji Europejskiej wskazuje także na wyzwania i potrzebę korekty tradycyjnej polityki edukacyjnej, tj. na potrzebę opracowania i wdrożenia strategii uczenia się przez całe życie. Z raportu wynika, iż w Polsce pozycja uczenia się innego niż formalne, w tym uczenia się przed i po okresie tradycyjnego kształcenia szkolnego, jest nadal bardzo słaba w porównaniu z większością krajów europejskich, także tych, które później weszły do UE.

Wg KE w Polsce notuje się najniższe w Europie upowszechnienie wychowania przedszkolnego 4-latków oraz jeden z najniższych poziomów uczestnictwa dorosłych w różnych formach kształcenia i szkolenia, głównie uczenia się innego niż formalne.

***

Do monitorowania postępu edukacji w Europie KE stosuje kilkanaście uzgodnionych wcześniej wskaźników. Pięciu spośród nich nadano szczególny status tzw. benchmarków (poziomów odniesienia dla polityki edukacyjnej poszczególnych krajów, czyli wskaźników z podaną wartością zalecaną do osiągnięcia do roku 2010).

Wykaz benchmarków wraz ze wskazaniem postępu odnotowanego w Europie i w Polsce:

  Nazwa benchamarku Charakterystyka Cele dla Europy do osiągnięcia
do roku 2010
Postęp w Europie Postęp w Polsce
Rok 2000 Ostatnie dostępne dane Rok 2000 Ostatnie dostępne dane
1 Młodzież z niskim poziomem kompetencji kluczowych 15-latkowie z niskimi wynikami w czytaniu – na podstawie badania OECD/PISA w zakresie reading literacy Zmniejszyć liczbę młodzieży z niskimi wynikami w czytaniu o 20%  21,3%

Rok 2006:
24,1%

Liderem jest Finlandia - 4,8%

23,2% Rok 2006:
16,2%

w Polsce - największy postęp w Europie (30,2%)
2 Zbyt wcześnie porzucający naukę Osoby w wieku 18-24 lat z wykształceniem co najwyżej
średnim I stopnia (gimnazjalnym), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu
Zmniejszyć liczbę osób
zbyt wcześnie porzucających naukę do 10% w grupie wiekowej
18-24-latków
17,6% Rok 2007:
14,8%

Liderami są Słowenia (4,3%) i Polska (5,0%)
7,9% Rok 2007:
5,0%
3 Młodzi ludzie z wykształ-ceniem średnim II stopnia Osoby w wieku 20-24 lat,
które uzyskały wykształcenie średnie II stopnia (średnie lub zasadnicze)
Zwiększyć liczbę osób z wykształceniem średnim II stopnia do 85% w grupie
wiekowej 20-24-latków
76,6% Rok 2007:
78,1%

Liderami są Rep. Czeska (91,8%) i Polska (91,6%)
88,8% Rok 2007:
91,6%
4 Absolwenci kierunków matema-tycznych, innych nauk ścisłych i technicznych Liczba absolwentów MST – Mathematics, Science,
Technology
Zwiększyć liczbę absolwentów MST o 15% (do 789 tys.) 686 tys. Rok 2006:
886 tys.

Liderami są Włochy i Polska – wzrost rocznie o 13,8%
39,2 tys. Rok 2006:
85,4 tys.
5 Dorośli uczący się przez całe życie Osoby w wieku 25-64 lat uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu w ciągu
4 tygodni poprzedzających badanie
Zwiększyć liczbę dorosłych uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu do 12,5% 7,1% Rok 2007:
9,7%

Liderami są Szwecja (32%) i Dania (29,2%)
Brak danych Rok 2007:
5,1%

Raport dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference =IP/08/1127&format=HTML&aged=0&language =EN&guiLanguage=en

 

Źródło: www.men.gov.pl